Home / android tips / how to install custom recovery in android mobile

how to install custom recovery in android mobile

latest android version update செய�ய�ம� ம�ன� custom recovery எப�படி install செய�வத� என� பார�ப�போம�..

 

CUSTOM RECOVERY இரணà¯�டà¯� வழிகளிலà¯� நமà¯� மொபைலிலà¯� instal செயà¯�யலாமà¯�…கமà¯�யூடà¯�டரà¯� மூலமாகவà¯�à®®à¯�,கமà¯�யூடà¯�டரà¯� இலà¯�லாமலà¯� மொபைலà¯� மூலமாகவà¯�à®®à¯� install செயà¯�யலாமà¯�..

ம�தலில� கம�யூட�டர� இல�லாமல� எப�படி install செய�வத� என தெரிந�த� கொள�ள பின�வர�ம� வீடியோவை பார�க�கவ�ம�..

 

இரண�டாவத� கம�யூட�டர� மூலமாக custom recovery install செய�வத� என பார�ப�போம�..

உங�கள� ஆண�ட�ராய�ட� மொபைல�க�க� தேவையான custom recovery image download செய�ய இங�க� கிளிக� செயவ�ம�..

odin tool download செய�ய இங�க� கிளிக� செய�யவ�ம�..

பின�வர�ம� வீடியோவை பார�த�த� இதை எவ�வாற� அயன�பட�த�த�வத� என தெரிந�த� கொள�ள�ங�கள�..

  • எனà¯�னா மகà¯�கா பாரà¯�தà¯�தாசà¯�சா?சதà¯�யமா சாதரண மகà¯�களà¯�கà¯�கà¯� ஒனà¯�னà¯�à®®à¯� பà¯�ரிஞà¯�சிரà¯�கà¯�காதà¯�னà¯�னà¯� நினைகà¯�கிறேனà¯�..பà¯�ரியாதவரà¯�களà¯� à®®à¯�யறà¯�சி செயà¯�யவேணà¯�டாமà¯�..அபà¯�பறமà¯� உளà¯�ளதà¯�à®®à¯� போசà¯�சà¯� நொலà¯�ல கணà¯�ணà¯� ஆயிடà¯�à®®à¯�….
  • இதை எலà¯�லாமà¯� வெறà¯�றிகரமாக செயà¯�தà¯�விடà¯�டாலà¯� anroid latest version எபà¯�படி install செயà¯�வதà¯� என தெரிநà¯�தà¯� கொளà¯�ள இஙà¯�கà¯� செலà¯�லவà¯�à®®à¯�..

Check Also

ownCloud APK

Welcome to the ownCloud Android App – Add an ownCloud server, and have your private file sync and share cloud up and running in no time. [appbox googleplay com.owncloud.android] Do you need private file sync and share software? Then good news, because the ownCloud Android App enables you to connect Android devices to a private ownCloud Server running in your data center. ownCloud is open source file sync and share software for everyone from individuals operating the free ownCloud server, to large enterprises and service providers operating under the ownCloud Enterprise Subscription. ownCloud provides a safe, secure and compliant file sync and share solution – on servers you control. With the ownCloud Android App you can browse all of your ownCloud synced files, create and edit new files, share these files and folders with co-workers, and keep the contents of those folders in sync across all of your devices. Simply copy a file into a directory on your server and ownCloud do

Home / ANDROID CRACK APPS / how to install custom recovery in android mobile?

how to install custom recovery in android mobile?

this post temoravary move here

 

 

this post temoravary move here

 

 

 

this post temoravary move here

 

Check Also

Cinema FV-5 APK FULL UNLOCKED

Cinema FV-5

Cinema FV-5 is a professional video camera application for mobile devices, that puts professional manual controls in your fingertips. Tailored to enthusiast and professional videographers and filmmakers, with this video camera application you can capture the best footage with top-of-the-line controls for perfect postproduction purposes. The only limit is your imagination and creativity! [appbox googleplay com.flavionet.android.cinema.pro]Major features:● Adjust all the image sensor parameters that you only thought pro-videocameras had: exposure compensation, ISO, light metering mode (matrix/center/spot), focus mode and white balance. ● Change sensor parameters (like ISO, exposure compensation or white balance) also during recording. ● Focus adjustments during recording: lock focus on your subject before recording and change focus planes while recording. ● Professional viewfinder: 10+ compositing grids, 10+ crop guides available,

5 comments

  1. purila…………

  2. msg my whatsapp

  3. How to updade myphoen craft அகிவிட�த� அதை எப�படி சரி செய�யவாத� odin ம�லம�.எனக�க� உதவி செய�யூங�கள�

  4. How to updade pc tomobile odin how to files download please post my email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *